Asmarani lan Para Pawèstri Pejuwang

| |

Asmarani:
Asmarani

Katresnan antarané Asmarani lan Marsan satemené prasaja. Ora anèh. Tetembungan wis ana, witing tresna jalaran saka kulina.

Ah! Sapa kandha? Wong durung-durung wis ketara nylenèh ngono! Asmarani lagi ngancik umur limalas taun ngono, Marsan umuré mèh tikel pindhoné. Ora prasaja. Ora lumrah.

Asmarani iki buku crita karangané Suparto Brata. Aja ngira crita lumrah. Suparto Brata wis kocap duwé aji-aji ngarang crita sing lumrah kacritakaké kanthi ora lumrah, lan crita kang ora lumrah kabesut dadi crita prasaja. La crita Asmarani iki jaré crita katresnan prasaja, kok ana guru SD karo muridé sir-siran ing klas nalika klas lagi kosong, wayah ngaso? Kok ana bubar adu katresnan sing wadon mlayu karo sikil siji, èngklèk. Kok ana katresnan nganggo premèn karèt? Nganggo sumpah janji nyampur getihé sing lagi kayungyun tresna? Jan ora lumrah! Wong iki critané Suparto Brata.

Akèh banget ing buku iki kang ora lumrah, nanging yakuwi sing dadi ajiné buku iki. Crita iki kadadéan jaman pemeréntahan Nasakom (1959-1965), lan ditulis jaman samono juga. Dadi crita sejarah. Tegesé sejarah, dudu bab pemeréntahan, nanging swasana sosial budhaya lan alam wektu iku. Wis akèh owah gingsiré disemak jaman saiki. Wis akèh sing wis ora ana lan ora keprungu manèh, nanging ing buku iki dicathet kanthi saluguné. Dhokar wis dudu tumpakan sing anjrah ing padésan manèh, mesthi waé para maos sing saiki akèh sing ora ngreti kabudhayané opèn-opèn dhokar nalika samana. Dhokar keblethong, jaran disabet nylénthak, jaran dipakèhi, digolèkaké pakan rèndèng. Wong saiki wis ora bisa mbédakaké priyé cara maosé lan apa maknané antarané rèndèng lan rendheng, marga yèn diéja saiki: rendeng lan rendheng. Ing buku iki isih ditulung cara macané mawa dicorèk ndhuwuré aksara e. Angèl mbayangaké marga budhaya lan barang-barangé saiki wis ora ana. Wis ganti. Lan buku iki dadi cathetan sosial-budhaya sejarah marga nyenyathet jaman samono kuwi kanthi saluguné. Bisa nrenyuhaké.

Apa manèh ing buku iki ana tambahane sejarahé kena apa sastra lan basa Jawa kuwi ilang saka saindhengé ndonya dhestun sing ngilangi Mentri Pendhidhikan Nasional Indonésia. Lan kuwi cengkah karo ikhtiyaré UNESCO. Lan apa kuwi the Bangkok World Book Capital 2013? Ing buku iki direngga gambar warna kegiyatané pengarang Suparto Brata karo putra, mantu lan wayahé nalika ngèstrèni the Bangkok World Book Capital 2013 antuk ulemané Gubernor Bangkok Thailand, 20 April-24 April 2013.

*

Para Pawèstri Pejuwang:
Para Pawestri

Saka irahane Para Pawèstri Pejuwang wis ketara yen pengarange (Suparto Brata) genah nyenyubya para pawestri. Ibu Sri Widati saka Balai Bahasa Jogyakarta biyen wis ngarani yen Suparto Brata kuwi feminist. Buku iki nyritakake jaman geger lengsere Presiden Soeharto Mei 1998, kang gumanti Jaman Reformasi. Sing dicritakake sawenehe keluwarga sing dumadi saka Eyang Kakung tilas tentara, Bapak kang pinuju cekelgawe dadi pejabat kang kuwasa, Ibu kang wis lumpuh, putra lanang diwasa kang nuntut owahe jaman, lan putra putri loro diwasa kang uga mesthine kepengin ngowahi jaman. Kacritakake yen para kakungan polahe sarwa “grobyagan” nuduhake katiyasane otot, dene para putrine anggone tandang nglakoni owahe jamane kanthi cara kang tanpa “kekerasan”. Kepriye tutuge lan wusanane lelakon ing buku iki, wis saya nggambarake lelakone jaman Reformasi ing tembe bacute. Buku sastra iki sawenehe crita sejarah, prayoga diwaos lan ditliti minangka ngrerancang uripe bangsa sing bakal dumadi supaya luwih kepenak katimbang jaman kang wis utawa lagek klakon. L’histoire est roman qui a éte, le roman est une histoire qui auraite pu ètre. Sejarah kuwi temene rak awujud crita roman (sastra) sing wis tau klakon, dene crita roman (sastra) kuwi mujudake sejarah sing bisa wae lelakon sejarah sing wis tau kedadean tenan (E & J de Concourt).

Ing buku iki ditambah artikel bab the Bangkok World Book Capital 2013, the 30th universary of the S.E.A.Write Award, and the 730th of Thai Alphabet ing Bangkok, Thailand, April 2013. Uga rinengga gambar kegiyatan pengarang nalika ngestreni acara the Bangkok Read For Life.

BUKU CACAH LORO ING DHUWUR KUWI BISA DIPUNDHUT LEWAT EMAIL :
tatitbrata@gmail.com

Posted by admin on Thursday, August 8th, 2013. Filed under Books. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*